Centro Párraga

Centro Párraga

El Centre Párraga, Centre de Cultura Contemporània de la Regió de Múrcia, es defineix com un centre d’exhibició i producció d’Arts Escèniques i Art Contemporani, en el qual es desenvolupen tots aquells formats d’experimentació i de recerca en aquestes àrees. Trobar els nexes que relacionen les arts vives i l’art contemporani és una de les seves prioritats.

Les seves instal·lacions, que ocupen una de les naus de l’antiga Caserna d’Artilleria de la ciutat de Múrcia després de la remodelació de l’arquitecte Juan Antonio Abellán, són espais de treball dotats amb la infraestructura necessària per al desenvolupament d’exposicions, cursos, tallers, seminaris, conferències, concerts i tot tipus de propostes escèniques. La intenció del seu ús passa per convertir-los en llocs adaptables a les necessitats del moment en relació amb els requeriments creatius dels artistes. A més, en l’edifici estan allotjat Cendeac (Centre de Documentació i Estudis Avançats d’Art Contemporani), amb el que aquest centre pot oferir una completa oferta en relació als continguts de creació contemporània.

El Centre Párraga funciona a manera de Kunsthaus o ‘Casa d’Art’, un centre d’art mixt d’exhibició i producció on s’acullen exposicions temporals i activitats formatives relacionades amb la potenciació del teixit local. És un centre obert a la participació que combina programacions de centres nacionals i internacionals de referència.

Les principals característiques del Centre Párragapermeten albergar produccions efímeres, les diferents possibilitats de producció, residències i formació que ofereixen els seus espais, la seva programació ajustada a un perfil heterogeni i el foment de la hibridació entre les tendències més actuals i els artistes locals i nacionals.

El Centro Párraga, Centro de Cultura Contemporánea de la Región de Murcia, se define como un centro de exhibición y producción de Artes Escénicas y Arte Contemporáneo, en el que se desarrollan todos aquellos formatos de experimentación y de investigación en estas áreas. Encontrar los nexos que relacionan las artes vivas y el arte contemporáneo es una de sus prioridades.

Sus instalaciones, que ocupan una de las naves del antiguo Cuartel de Artillería de la ciudad de Murcia tras la remodelación del arquitecto Juan Antonio Abellán, son espacios de trabajo dotados con la infraestructura necesaria para el desarrollo de exposiciones, cursos, talleres, seminarios, conferencias, conciertos y todo tipo de propuestas escénicas. La intención de su uso pasa por convertirlos en lugares adaptables a las necesidades del momento en relación con los requerimientos creativos de los artistas. Además, en el edificio están alojado Cendeac (Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo), con lo que este centro puede ofrecer una completa oferta en relación a los contenidos de creación contemporánea.

El Centro Párraga funciona a modo de Kunsthaus o ‘Casa de Arte’, un centro de arte mixto de exhibición y producción donde se acogen exposiciones temporales y actividades formativas relacionadas con la potenciación del tejido local. Es un centro abierto a la participación que combina programaciones de centros nacionales e internacionales de referencia.

Las principales características del Centro Párraga permiten albergar producciones efímeras, las distintas posibilidades de producción, residencias y formación que ofrecen sus espacios, su programación ajustada a un perfil heterogéneo y el fomento de la hibridación entre las tendencias más actuales y los artistas locales y nacionales.

Dades
Socials