Cultura Resident

Programa de Residències per a Creadors

Per tal d’impulsar la creació artística, la Direcció General de Cultura i Patrimoni, mitjançant el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, publica aquesta convocatòria per facilitar a quatre creadors temps, espai, acompanyament i recursos per a la producció de quatre projectes artístics inèdits.

La iniciativa va adreçada a creadors lligats a la creació contemporània, que presenten propostes inèdites o que estiguen en vies d’investigació i requerisquen d’un impuls per a la seva producció, i que tinguen com a objectius l’experimentació i innovació en l’àmbit de la creació artística actual en el seu sentit més ampli.

Es seleccionaran quatre projectes, almenys dos dels quals correspondran a creadors arrelats a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit es seleccionaran dos projectes que desenvoluparan una residència de dos mesos i dos projectes que tindran un període de residència de quatre mesos.

Con el fin de impulsar la creación artística, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, mediante el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, publica esta convocatoria para facilitar a cuatro creadores tiempo, espacio, acompañamiento y recursos para la producción de cuatro proyectos artísticos inéditos.
La iniciativa va dirigida a creadores ligados a la creación contemporánea, que presenten propuestas inéditas o que estén en vías de investigación y requieran de un impulso para su producción, debiendo tener como objetivos la experimentación e innovación en el ámbito de la creación artística actual en su sentido más amplio.
Se seleccionarán cuatro proyectos, al menos dos de los cuales corresponderán a creadores arraigados en la Comunitat Valenciana. En este sentido se seleccionarán dos proyectos que tendrán un periodo de residencia de dos meses y otros dos proyectos que tendrán un periodo de residencia de cuatro meses.

Dades