Espai LaGranja

Espai LaGranja

Espai de recursos i mediació per la dansa i les arts en viu.

Creació, experimentació i disrupció cultural
Un espai on experimentar i desenvolupar projectes en relació amb el moviment, així com debatre, qüestionar i reflexionar de manera crítica sobre el llenguatge i les possibilitats de les arts performatives.
Un espai inclusiu, participatiu, col·laboratiu, que es beneficie de la presència, creus i intercanvis que es provoquen entre artistes locals, nacionals i internacionals, en escolta permanent.
Espai La Granja actua sobre la base de diferents línies de treball per a incidir en el teixit creatiu i professional des de diferents contextos. Els eixos principals de l’espai són: creació, formació, proximitat i internacionalització.

Espais d’assaig: LaGranja ofereix un servei de cessions adreçat al col·lectiu professional.

Residències amb seguiment artístic: Cada procés de creació és únic i per tant té necessitats diferents i específiques. L’equip de La Granja treballarà per generar un marc diferencial per a cada residència, aportant les condicions adequades al projecte que es vol desenvolupar. Un dels principals objectius d’aquesta àrea es trobar la col·laboració de totes les parts implicades al projecte (creadors, tècnics, mediadors…) i identificar-nos com a responsables d’un mateix esforç.

Creación, experimentación y disrupción cultural.

Un espacio donde experimentar y desarrollar proyectos en relación con el movimiento, así como debatir, cuestionar y reflexionar de forma crítica sobre el lenguaje y las posibilidades de las artes performativas.

Un espacio inclusivo, participativo, colaborativo, que se beneficie de la presencia, cruces e intercambios que se provocan entre artistas locales, nacionales e internacionales, en escucha permanente.

Espai LaGranja actúa en base a diferentes líneas de trabajo para incidir en el tejido creativo y profesional desde diferentes contextos. Los ejes principales del espacio son: creación, formación, proximidad e internacionalización

Espacios de ensayo: La Granja ofrece un servicio de cesiones dirigido al colectivo profesional

Residencias con seguimiento artístico: Cada proceso de creación es único y por tanto tiene necesidades diferentes y específicas. El equipo de La Granja trabajará para generar un marco diferencial para cada residencia, aportando las condiciones adecuadas al proyecto que se quiere desarrollar. Uno de los principales objetivos de esta área es encontrar la colaboración de todas las partes implicadas en el proyecto (creadores, técnicos, mediadores…) e identificarnos como responsables de un mismo esfuerzo.

Dades
Socials