Teatre del Raval Gandia

Teatre del Raval Gandia

El què és un perquè

L’impacte digital sobre les formes convencionals d’accés a la cultura mena a repensar-les, però en absolut a prescindir d’elles. Els equipaments culturals tenen hui, tenen encara un paper bàsic: ofereixen una infraestructura per a desenvolupar les diferents expressions i pràctiques artístiques. Alhora compleixen una funció no menys important d’interacció social lligada al costum humà d’usar llocs comuns per a la trobada física.

Actualment hem superat el procés de privatització del consum cultural. La tecnologia telemàtica fa, està fent que l’activitat expansiva que abans cercàvem extramurs (la caça d’experiències fora de casa, en territori cinegètic) la trobem ara al lloc de repòs. Ja no ens arrepleguem a la llar, a la zona domèstica, a fi de realitzar els actes culturals que tradicionalment tenien lloc, el seu lloc, a espais públics com les sales de teatre o els cinemes, sinó que tenim les experiències al cau, a la cambra. Som en temps d’individualització, l’expansió hui és al reducte, la compartició, al compartiment. S’abandonen d’aquesta manera els cinemes i els teatres, i açò inclou els seus bars i vestíbuls, on es feia petar la xarrada, perquè allò que ho està petant ara és la individualització i la socialització telemàtiques i el nomadisme domiciliar (l’excepció: potser el teatre musical i el cinema 3D; potser per la seua espectacularitat, tan adient per a aquesta societat de l’espectacle, aquesta era de l’aparador). Això no obstant, en aquesta època de (consum centrat en) dispositius perifèrics, hi ha lloc a la perifèria de Gandia, al seu (barri del) Raval, per al consum públic i col·lectiu.

Per tot açò reobrim el Teatre del Raval. Perquè cal fer present el passat, posar-se al dia d’ahir.

Hi ha lloc, com hem dit, per a servir-nos i gaudir d’una cultura pública i col·lectiva en viu. Això sí, s’imposa la impuresa, ser una nouvella proposta complexa. Ja no es pot ser una sala tradicional, sinó que cal adoptar la forma de centre cultural polivalent. Una infraestructura d’aquest tipus resulta difícil de sistematitzar i enfocar amb criteris d’estandardització. Nogenysmenys, s’ha de refermar el seu caràcter d’equipament cultural mitjançant una filosofia d’actuació que faça compatible la preeminència de l’exhibició clàssica amb altres usos paraculturals (socioeducatius, cívics, recreatius, etc.), i que estiga atenta als nous paradigmes, a les contratendències. Un centre així, programador sobretot d’esdeveniments d’arts escèniques i cinema, ha de poder acollir també activitats de formació, foment de la creació, divulgació i difusió. Igualment ha de preveure el lloguer d’espais a artistes, entitats i associacions, ja siga d’una manera puntual o de seguit.

Ras i curt, el propòsit del nou Teatre del Raval és seguir sent (el) vell. Resseguir l’itinerari del teatre per a escolars que el Raval, amb la companyia Pluja Teatre al davant, encetà a començaments dels anys noranta. Res-seguir, insistir en el treball no adreçador adreçat als menuts, futurs ciutadans d’aquest veïnatge universal. Repassar acuradament una trajectòria seriosa, allunyada de l’estil tan nostre del pensat i fet, per tal de completar-la. Incorporar així teatre per a estudiants de batxillerat, teatre, música, dansa i circ per a adults. Sumar-li cinema d’oferta variada, d’oferta transversal que defuja el corrent principal, i tota una fotracada d’activitats a la vora de la cultura: de docència, d’estímul, d’extensió de les arts. A la recerca no de tots els públics, un impossible conceptual, ni d’un públic selecte, sinó de molts públics, públics interessats.

El qui som nosaltres

LaCasaCalba, una productora valenciana amb deu anys de trajectòria en el món de les arts escèniques, sobretot en el de les músiques populars. Ens agrada contaminar-nos, concebre i materialitzar híbrids, jugar amb distintes disciplines artístiques. I també el treball intergeneracional, renovar-nos amb els més veterans, aprendre dels joves creatius. Aquests trets, combinats amb l’aposta per allò menut i heterogeni, són les nostres senyes de seny i disbauxa. Passeu, passeu… Sense vergonya. Sou benvinguts. Casa nostra és casa vostra.

www.lacasacalba.org

El qué es un porque

El impacto digital en las formas convencionales de acceso a la cultura nos obliga a repensarlas, pero en absoluto a prescindir de ellas. Los equipamientos culturales tienen hoy, tienen todavía, un papel básico: ofrecen una infraestructura para desarrollar las distintas expresiones y prácticas artísticas. Al mismo tiempo, cumplen una función, no menos importante, de interacción social, ligada a la costumbre humana de usar lugares comunes para el encuentro físico.

Actualmente, hemos superado el proceso de privatización del consumo cultural. La tecnología telemática hace, está haciendo,que la actividad expansiva que antes buscábamos extramuros (la caza de experiencias fuera de casa, en territorio cinegético), la encontremos ahora en nuestro lugar de reposo. No solo no nos recogemos junto al hogar, en la zona doméstica, con la finalidad de realizar actos culturales que tradicionalmente tenían lugar, su lugar, en espacios públicos como las salas de teatro o los cines, sino que tenemos estas experiencias en la madriguera, en la habitación. Estamos en un tiempo de individualización; la expansión se da, hoy en día, dentro del reducto, y el compartir, en el compartimentar. Por ello, se abandonan los cines y los teatros, y esto incluye sus bares y vestíbulos, donde rompían las charlas; porque lo que es ahora rompedor es la individualización y la socialización telemática, el nomadismo domiciliar (la excepción, pudiera ser, el teatro musical y el cine 3D; quizás, por su espectacularidad, tan adecuada a esta sociedad del espectáculo, a esta era del escaparate). A pesar de todo, en esta época de (consumo centrado en) dispositivos periféricos, hay un lugar en la periferia de Gandia, en su (barrio del) Raval, para el consumo público y colectivo.

Por todo ello, reabrimos el Teatro del Raval, ya hace unos años, en el 2014. Porque considerábamos necesario hacer presente el pasado, ponernos al día con el ayer.

Existe aún lugar, como ya hemos dicho, para servirnos y disfrutar de una cultura pública y colectiva en vivo. Eso sí, se impone la impureza, ser una propuesta compleja, nouvella (simultáneamente novedosa y vieja). Ya no se puede ser una sala tradicional, sino que hace falta adoptar la forma de centro cultural polivalente. Una infraestructura de este tipo resulta difícil de sistematizar y enfocar usando criterios de estandarización. No obstante, defendemos y reafirmamos su carácter de equipamiento cultural, adoptando una filosofía de actuación que haga compatible la preeminencia de la exhibición clásica con otros usos paraculturales (socioeducativos, cívicos, recreativos, etc.) y que, también, está atenta a los nuevos paradigmas, a las contratendencias. Un centro así, como este, programador sobre todo de eventos de artes escénicas y de cine, acoge también actividades de formación, fomento de la creación, divulgación y difusión. Igualmente, ofrece el alquiler de espacios para artistas, entidades y asociaciones, ya sea de una manera puntual o de continuo.

Para ser claros, desde sus inicios, el propósito del nuevo Teatre del Raval ha sido y continúa siendo seguir siendo (el) viejo. Proseguir con el itinerario del teatro para escolares que el Raval, con la compañía Pluja Teatre a la cabeza, comenzó en el arranque de los años noventa. Pro – seguir, insistir en el trabajo no “directivo”, dirigido a los más pequeños, futuros ciudadanos y ciudadanas de esta vecindad universal. Repasar con cuidado una trayectoria seria, alejada del estilo tan nuestro del dicho y hecho, con el fin de completarla. Hemos incorporado así teatro para estudiantes de bachillerato, y, teatro, música, danza y circo para adultos. Hemos sumado una oferta variada de cine, una oferta transversal que huye de la corriente principal; y todo un montón de actividades en los límites de la cultura: de docencia, de estímulo, de extensión de las artes. Hemos ido a la búsqueda no de todos los públicos, un imposible conceptual, ni de un público selecto, sino de muchos públicos, públicos interesados.

El quién somos nosotros

LaCasaCalba, una productora valenciana con más de diez años de trayectoria en el mundo de las artes escénicas, sobre todo en el de las músicas populares. Nos gusta contaminarnos, concebir y materializar híbridos, jugar con distintas disciplinas artísticas. Y también el trabajo intergeneracional, renovarnos con los más veteranos, aprender de los jóvenes creativos. Todo esto, combinado con la apuesta por lo pequeño y heterogéneo, son nuestras señas de cordura y desmadre. Pasad, pasad… Sin vergüenza. Sois bienvenidos. Nuestra casa es vuestra casa.

www.lacasacalba.org

Dades
Socials